تبلیغات
تاریخ و تمدن ایران History & Culture of Iran
تمدن ایران زمین

امروز با خیام...Today with Khayyam

رباعی شمارهٔ ۸۸

 

خیام

گویند بهشت و حور و کوثر باشد

جوی می و شیر و شهد و شکر باشد

پر کن قدح باده و بر دستم نه

نقدی ز هزار نسیه خوشتر باشد
طبقه بندی: فرهنگ ایرانی،