تبلیغات
تاریخ و تمدن ایران History & Culture of Iran
تمدن ایران زمین

کج دار و مریض یا کج دار ومریز

اصطلاح کج دار و مریز یا به صورتی که بیشتر مردم فهم می کنند و می نویسند «کج دار و مریض» از جمله اصطلاحاتی است که توسط مردم به اشتباه به کار می رود. مردم آن رابا مریضی مرتبط می دانند. این اصطلاح در اصل کج دار و مریز است. به معنای اینکه ظرف را کج نگه دار و در عین حال مواظب باش که نریزد و نسبتی با مریضی ندارد.

شاعر در این خصوص می گوید:

رفتــم بـه سـر تـربت شمس تبـریـــز                  دیــدم دوهــــزار زنگیــــان خونــریـــز
هر یک به زبان حال با من می گفت                  جامی که به دست توست کج دار و مریز
طبقه بندی: فرهنگ ایرانی،