تبلیغات
تاریخ و تمدن ایران History & Culture of Iran
تمدن ایران زمین

بابک خرم دین Babak Khoramdin

                          

دانلود فایل کامل  Downlod File

 

بابک خرم دین Babak Khoramdin

در میان جنبشهای اجتماعی ایران ضد اعراب، نهضت خرمدینان که پس از جاودان ابن شهرک خرمی، بابک رهبر آن به شمار می آید یکی از قهرمانانه ترین و در عین حال مورد تحریف قرار گرفته ترین آنهاست. برای ما دشوار است که از اسناد موجود، رفتار این مردم را که سالها در برابر حکومت عباسی ایستادگی کردند و دست از عقاید خو نکشیدند و جان خود را در راه اهداف خود فدا کردند درست بفهمیم. واقعیت اینکه اگر از چند تحقیق از معاصرین خود بگذریم، تمامی منابع فارسی و عربی در مورد این نهضت و رهبر آن به گونه ای مشمئز کننده ای آلوده به اغراض و آلودگی ها و دروغ زنی های فراوان است.

دژ بابک   Babak's stronghold