تبلیغات
تاریخ و تمدن ایران History & Culture of Iran
تمدن ایران زمین

خط اوستایی یا دین دبیره...Avesta writting language

خط اوستایی یا دین دبیره

Avesta Writting Language

خط اوستایی یا دین دبیره یکی از کامل ترین و کهن ترین خط های دنیاست که در زمان ساسانیان برای برطرف کردن عیوب خط پهلوی ابداع گردید. این خط که برای اولین بار برای نوشتن اوستا مورد استفاده قرار گرفت به خط اوستایی معروف گردید. این خط دارای 48 حروف الفبا است که 14 حروف صدادار و 34 حروف بی صدا است. این خط از الفبای انگلیسی کامل تر است و نیازی به ترکیب حروف برای ایجاد یک حرف جدید نسیت، از طرفی هم مانند خط عربی برای خواندن مبهم نیست و به راحتی تلفظ می گردد. این خط از راست به چپ نوشته می شود، حروف جدا و پشت سر هم قرار دارند و در پیان هر کلمه یک نقطه قرار می گیرد.

این خط در زمان پهلوی به خاطر کامل بودن قرار بود جایگزین خط عربی گردد، تا جایی که ابراهیم پورداوود بنیانگذار فرهنگستان پارسی ایران این نکته را بارها یادآور شده بود که این خط باید جایگزین خط ناقض عربی گردد.

دانلود خودآموز خط اوستایی

Download Self Studying of Avesta Writting Language

 
طبقه بندی: فرهنگ ایرانی،