تبلیغات
تاریخ و تمدن ایران History & Culture of Iran
تمدن ایران زمین

از سخنان کوروش در هنگام لشکرکشی به آسور .....Cyrus Speeches in Asour

از سخنان کوروش در جمع سرداران و سربازان سپاهش در لشکر کشی به آسور 

اینو از کتاب کوروشنامه خوندم دلم نیومد ازش ساده بگزرم .

                             

                             

از: کوروشنامه یا سایروپدیا گزنفون، مربوط به 400 پیش از میلاد، ص106، کتاب چهارم، فصل دوم

(( چنان چه پیروز شدیم باید از آنچه فاتحین را سرنگون می کند احتزاز جوییم، یعنی به قتل و غارت نپردازیم. کسی که به چپاول دست بیالاید از زمره آدمیان نیست نام جانور برای او سزاوارتر است. چنین کسان باید برده و اسیر شوند چون لیاقت نام و عنوان درخشان فاتح ندارند. هیچ چیز در دنیا پر برکت تر از پیروزی نیست، زیرا تحت رایت این پیروزی است که با زنان و مردان، با ثروت و گنجینه اش در اختیار شما قرار می گیرد. سعی کنید خود را لایق چنین مرتبت متعالی نشان دهید، چه در چنین منزلتی است که حتی یغماگران نیز طاعت پیش شما فرود خواهند آورد.))

Cyrus speeches in front of his soldiers and commanders in attack to Asour

Resource: Cyropedia of Xeznophone, 400B.C

((If we win the war, we shouldn't do the things that destroy the victors, I mean not to do killing or plundering. Everyone plunders is not a human, and naming brute is perfect for him. These persons must being slave and captive, because they don't have merit of victors title! Nothing in this world is bliss more than this wining, because all men and women  with their wealth are put in your access. Try to show yourself meritorious on this way, however in this situation all marauders will obey you.))
طبقه بندی: فرهنگ ایرانی، اسناد تاریخی،