تبلیغات
تاریخ و تمدن ایران History & Culture of Iran
تمدن ایران زمین

من و برج میلاد...Milad tower & Me

این عکس یادگاری از من در کنار بلندترین برج ایرانه که به برج میلاد معروفه ولی در اصل این یه آنتن مخابراتی بیش نیست ولی از شاهکارهای مهندسی ایران به شمار میاد.

20بهمن89

This is me near the Milad tower in Tehran, it's the talest building in Iran, by the way in fact it's a communication antenna & also one of the most performance building after Azadi tower in Iran.

 10january2011

8fsr4d8r6wvu4idva7e.jpg